Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Totstandkoming van de overeenkomst

De prijsoffertes van F&T zijn 30 dagen geldig.

Een bestelling door de klant is slechts bindend na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door F&T tenzij de bestelling een onvoorwaardelijke aanvaarding is van de offerte van F&T.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de andere partij. In de relatie B2C is de partij die annuleert een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade. Werd de uitvoering reeds aangevat dan zal het uitgevoerde werk dienen betaald te worden en zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de waarde van het nog uit te voeren werk zoals begroot door F&T.

Indien de klant een onderneming is, wordt overeengekomen dat de onderneming die een bestelling annuleert, aan F&T een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 30% van de aannemingsprijs. Wordt de overeenkomst ontbonden ten laste van de onderneming dan zal deze het reeds uitgevoerde werk dienen te betalen verhoogd met een schadevergoeding van 30% het nog uit te voeren werk zoals begroot door F&T.

Artikel 2 - Levering

De door F&T opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend en dus niet bindend, zelfs niet wanneer zij op de offertes of de overeenkomst zijn vermeld. De kosten van levering van de goederen zijn inbegrepen in de prijs die vermeld is in de overeenkomst in de mate dat de leveringen gelijkvloers kunnen gebeuren.

De klant dient te zorgen dat de goederen en diensten door F& T op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Hij moet onder meer zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien daaraan niet is voldaan, is de klant gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen en bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, aan F&T te vergoeden. In dat geval heeft F&T alleszins het recht een vergoeding van 10% van de koopsom te vorderen wegens de veroorzaakte storing van de werking van het bedrijf.

Indien de klant de goederen bij levering onterecht weigert, is F&T gerechtigd de goederen te verkopen aan een derde, onverminderd eventuele schadevergoeding. Eenmaal de goederen geleverd werden op de overeengekomen plaats gaat het risico over op de klant.

Artikel 3 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van F&T tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten door de klant.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

De klant dient de geleverde goederen en diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen en in zoverre de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen van toepassing is, heeft de consument een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

Deze bepalingen gelden eveneens op plaatsingen die door F&T werden voorzien. De consument die een gebrek vaststelt en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie dient dit gebrek binnen
de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de consument wordt vastgesteld, aan F&T te melden.

Alle zichtbare gebreken geacht te zijn aanvaard door de klant door de oplevering die hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend door de ingebruikname gebeurt .

Alle andere eventuele gebreken dienen zo snel mogelijk en ten laatste 14 kalenderdagen na de kennisname door middel van een aangetekend schrijven aan F&T worden gemeld. Na die termijn staat F&T enkel nog in voor verborgen gebreken in de geleverde goederen en diensten die deze ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover F&T de gebreken kende of behoorde te kennen.

De onderneming verbindt er zich toe deze informatiebrochure en onderhoudsvoorschriften waarvan sprake op de voorzijde door te geven aan hun klant.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

De goederen en diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte van F&T. Wanneer de klant bijkomend goederen en diensten vraagt die niet vermeld zijn op de offerte van F&T worden deze afzonderlijk gefactureerd aan de op dat moment toepasselijke prijzen.

Als bijkomende levering van goederen en diensten zullen aanzien worden alle goederen en diensten die niet uitdrukkelijk zijn beschreven op de offerte. De prijs is deze die op de offerte is vermeld onder voorbehoud van prijsaanpassingen ten gevolge van wijzigingen in de prijsstructuur (grondstoffen, lonen, energie…).

In geval van verhoging van deze elementen met 10% en meer kan F&T maximaal 80% van de prijs aanpassen.

Artikel 6 - Betaling

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke andere afspraak is de factuur contant betaalbaar. Bij het plaatsen van de bestelling zal de klant een voorschot verschuldigd zijn van 30% van de overeengekomen prijs.

De materialen zijn te betalen bij levering. Zelfs wanneer het niet werd overeengekomen, kan F&T de werken factureren naargelang van de vordering van de werken.

Ingeval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 250,00.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft F&T het recht, na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, hetzij de lopende dienstprestaties op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 7 - Wederzijdse rechten

Indien de klant een consument is, zal gelden dat wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt de andere partij het recht heeft om, na ingebrekestelling bij een ter post aangetekend schrijven, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te aanzien, indien aan de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

De ontbinding zal de klant consument niet ontslaan van de verplichting tot betaling van
de reeds uitgevoerde leveringen en /of diensten. Indien de klant een onderneming is, zal gelden dat wanneer de onderneming haar contractuele verplichtingen niet nakomt, F&T het recht heeft om, na ingebrekestelling bij een ter post aangetekend schrijven, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te aanzien, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven door de onderneming binnen de acht werkdagen na postdatum van de aangetekende brief.

De onderneming zal alsdan
gehouden zijn tot betaling van de uitgevoerde werken verhoogd met een schadevergoeding van 30% op het nog uit te voeren werk.

Artikel 8 - Bevoegde rechtsmacht

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Indien de klant een consument is zijn de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder bevoegd. Indien de klant een onderneming is, zal altijd de rechtbank bevoegd zijn waar F&T haar maatschappelijke zetel heeft tenzij F&T verkiest de betwisting te brengen voor de rechtbank waar de klant/onderneming haar maatschappelijke zetel heeft.